Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Den 1 januari 2008 trädde föreskriften SJVFS 2015:17 i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svenska Ägg har av jordbruksverket tilldelats ansvar för att driva den frivilliga salmonellakontrollen för hönsbesättningar.

I juni 2009 infördes en frivillig salmonellakontroll för hönsbesättningar med tillgång till utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. 

2019 reviderades programmet och bytte namn till Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar. Det innebar bland annat att de två tidigare programmen slogs ihop till ett.

Ansökan om anslutning till programmen och besiktningsprotokoll skickas till Svenska Ägg Service AB, Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster eller till veterinar@svenskaagg.se.


Ansökan om anslutning till Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Ansökan om anslutning

 
Plan och riktlinjer Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Plan- och riktlinjer (inkl. bilaga 1)

Blankett för inbesiktning av ny anläggning samt anläggning där ny-, om- eller tillbyggnad skett:

Inbesiktning av fjäderfäanläggning

Kontrollveterinärens årliga besiktningsprotokoll:

Årlig besiktning anläggning
 

Besiktning av spannmålsanläggning:

Blankett för årlig besiktning av foderanläggning

Villkor för utfodring med icke värmebehandlat foder

 

Behandlingsjournal – mall för journalföring

Jordbruksverkets mall för journalföring

En veterinär får, utan att undersöka dina djur på plats, skriva ut avmaskning, kvalstermedel och vacciner, på villkoret att veterinären känner till djurhållningen och bedömer att du kommer hantera läkemedlen korrekt. 

När du använder läkemedel ska du, förutom att förstås vara noggrann med hur djuren får läkemedlet, föra journal över användningen. Syftet med detta är dels att du ska kunna visa just att du administrerat läkemedlet på rätt sätt, och dels att visa att du aldrig riskerat att leverera ägg inom eventuell karenstid, dvs ägg som kan innehålla läkemedelsrester. 

 

 


>> Hälsokontroll spolmask (medlemssida)

Provtagning spolmask remiss

 

>> Vaccination mot rödsjuka, handledning

 

>> Saneringsplan, mall

>> Om dina fjäderfä drabbas av fågelinfluensa eller Newcastle

>> Så förbereder du dig för epizooti - akutlista 


KONTAKT

Steen Salling
steen@svenskaagg.se
0705 188 455

 

Om du inte når vår veterinär – kontakta gärna Distrikts-veterinärernas fjäderfäteam

Svenska Ägg samarbetar med Distriksveterinärerna för att säkerställa tillgången på veterinärskompetens inom Fjäderfäbranschen och för att våra medlemmar ska kunna få snabbast möjliga hjälp vid behov.

Hitta din närmaste
DV-kontakt 
HÄR.

 

 


 

 

 

 

 

 
 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster